Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. kardynała Stanisława
  Dziwisza w Kazanicach;
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Hanna Drączkowska, z którą może się Pani/Pan
  skontaktować w sprawie ochrony danych za pośrednictwem adresu mailowego:
  iod@gminalubawa.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz wykonania zadania
  realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO), jeżeli Pani/Pana dziecko
  uczęszcza do Szkoły lub zamieszkuje w rejonie szkoły – podanie danych jest obowiązkiem prawnym;
  b) wykonania czynności zmierzających do zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  jeżeli zawarła Pani/Pan umowę ze Szkołą – podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy;
  c) promowania i informowania o działalności szkoły, jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na umieszczenie
  zdjęć dziecka na stronie internetowej szkoły. Udzielona zgoda może być w każdym momencie
  wycofana bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem – podanie danych jest
  dobrowolne;
 4. Pani/Pana dane oraz dane dziecka zostaną udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie
  przepisów prawa (np. System Informacji Oświatowej, kuratorium oświaty, gmina) oraz podmiotom z
  którymi Administrator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych;
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu
  wycofania zgody;
 6. w związku z przetwarzaniem posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich
  sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa;
 7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie zostaną przekazane do organizacji
  międzynarodowej oraz państwa trzeciego, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w celu profilowania.